He that eats till he is sick must fast till he is well.

吃出病来的人,反而要饿到病好才能再吃。


英文列表 中文列表

英文列表索引:ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ
中文列表索引:ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ