Conceit may puff a man up, but it can never prop him up.

自高自大可以使一个人膨胀起来,但并不能支撑住他。


英文列表 中文列表

英文列表索引:ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ
中文列表索引:ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ